Onze algemene voorwaarden.

Zo weet je precies waar je aan toe bent.

I. Algemeen

1. De rechtsverhouding tussen BV ENERGIE+, met maatschappelijke zetel te Brulens 28C, 2275 Lille, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0648.591.884, met e-maildres info@energieplusbv.be (hierna “ENERGIE+”), en de klant wordt uitsluitend beheerst door de door de klant ondertekende offerte (waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel van uitmaken (hierna gezamenlijk “de Overeenkomst”). Door het aangaan van de Overeenkomst met ENERGIE+ verklaart de klant kennis te hebben van de algemene voorwaarden van ENERGIE+, en ermee in te stemmen. 

2. Aan de Overeenkomst kunnen door ENERGIE+ wijzigingen worden aangebracht. Wijzigingen zullen door ENERGIE+ steeds schriftelijk (per brief dan wel per e-mail) aan de klant worden meegedeeld. Indien de klant de wijzigingen aan de Overeenkomst niet wenst te aanvaarden, heeft de klant het recht om, gedurende een periode van 30 kalenderdagen de Overeenkomst op te zeggen middels een schrijven dat wordt verzonden naar het adres (dan wel e-mailadres) zoals vermeld in bovenstaand artikel 1. Indien de klant uiterlijk 15 kalenderdagen na de datum van de schriftelijke kennisgeving tot wijziging van de Overeenkomst uitgaande van ENERGIE+ geen schriftelijke opzegging van de Overeenkomst heeft gedaan, wordt de gewijzigde Overeenkomst geacht te zijn aanvaard door de klant.

3. Indien in enig ander document tussen ENERGIE+ en de klant bijzondere voorwaarden werden overeengekomen zullen dergelijke bepaling geacht worden louter aanvullend te zijn aan deze Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid heeft de Overeenkomst aldus in elk geval voorrang op enige daarmee tegenstrijdige bepalingen. De Overeenkomst tussen klant en ENERGIE+ heeft tevens te allen tijde voorrang op de gebeurlijk toepasselijke voorwaarden van de klant. Door het afsluiten van de Overeenkomst aanvaardt de klant dat de voorwaarden van de klant uitdrukkelijk buiten beschouwing worden gelaten.

4. De verbintenissen van de klant jegens ENERGIE+ opgenomen in Overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen dan met voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ENERGIE+.

5. Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle klanten van ENERGIE+, zowel ‘ondernemingen’ als ‘consumenten’ in de zin van het Wetboek Economisch Recht, behoudens afwijkende dwingende wetsbepalingen die op ondernemingen dan wel consumenten desgevallend van toepassing zijn..II. Aanbod, offertes, prijzen, annulering, duur, facturatie

1. De klant aanvaardt het aanbod (alsook de prijzen en leveringsmogelijkheden) tot aankoop van goederen en/of diensten van ENERGIE+ door ondertekening van de offerte van ENERGIE+. Door ondertekening van de offerte (i.e. een Order) wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en ENERGIE+, met dien verstande dat deze Overeenkomst uitsluitend verbintenissen in hoofde van de Klant teweegbrengt. 

2. Orders zijn in hoofde van ENERGIE+ slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de offerte vanwege ENERGIE+ of door de uitvoering van de Overeenkomst door ENERGIE+ (i.e Orderbevestiging). ENERGIE+ behoudt zich het recht voor om zonder verplichting tot opgaaf van redenen een Order te weigeren. 

3. De Overeenkomsten worden steeds uitgevoerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van het Order en zoals deze werden bevestigd op de Orderbevestiging. Alle (overige) prijzen en leveringsmogelijkheden vermeld in de catalogus, drukwerk, brieven, enzovoort van ENERGIE+ zijn steeds vrijblijvend zolang deze niet uitdrukkelijk in de Order werden opgenomen.

4. De prijzen zijn steeds netto, exclusief BTW en in EURO.  Alle om het even welke belastingen of overheidstaksen zijn ten laste van de klant.  

5. Bijzondere wensen van de klant met betrekking tot het Order, o.a., doch niet gelimiteerd tot de kleur van de P.V.-installaties, worden niet als essentiële elementen van de Overeenkomst, die aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk als essentieel aanvaard door ENERGIE+.

6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de door hem beoogde subsidies op grond van de door ENERGIE+ geleverde goederen, diensten en/of werken. 

7. Een wijziging van het Order is enkel mogelijk tot op het ogenblik van de Orderbevestiging door ENERGIE+.  Een wijziging die wordt doorgegeven na de Orderbevestiging door ENERGIE+, zal enkel als aanvaard beschouwd kunnen worden na een nieuwe schriftelijke Orderbevestiging van ENERGIE+. Niet-aanvaarding van een gewijzigd Order geeft de klant in geen geval enig recht op de ontbinding van het oorspronkelijke Order.  In elk geval zijn alle kosten die voortvloeien uit de wijziging van het Order ten laste van de klant.

8. Indien ENERGIE+ na Orderbevestiging en voor de aflevering ervan omstandigheden verneemt met betrekking tot de klant, hier inbegrepen, doch niet limitatief, een handelsonderzoek, dagvaarding voor fiscale en/of sociale schulden, betalingsachterstand bij andere schuldeisers of enige andere indicatie van insolvabiliteit, waardoor de goede uitvoering van de Overeenkomst in gevaar kan komen,  kan ENERGIE+, naar eigen keuze hetzij een vooruitbetaling of een borgstelling eisen alvorens tot uitvoering van Overeenkomst over te gaan hetzij de Overeenkomst opzeggen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.  De beslissing van ENERGIE+ hieromtrent zal schriftelijk worden meegedeeld aan de klant.

9. De Overeenkomst kan enkel geannuleerd worden door de klant middels een aangetekend schrijven binnen de 10 kalenderdagen na datum van plaatsing van het Order door de klant, of, zo de uitvoering van de Overeenkomst vroeger zou plaatsvinden dan 10 kalenderdagen na het Order, ten minste 2 werkdagen voor de uitvoering van de Overeenkomst door ENERGIE+, en dient door ENERGIE+ schriftelijk te worden aanvaard. Bij gebreke aan zulk schriftelijke en aangetekende kennisgeving, kan er geen annulatie plaatsvinden. Bij annulatie van de Overeenkomst door de klant, is een forfaitaire schadevergoeding van minimum 20% van de waarde van het Order verschuldigd aan ENERGIE+, naast alle eventuele kosten voortvloeiend uit de annulatie, onverminderd de mogelijkheid van ENERGIE+ om bewijs te leveren van de werkelijke schade en daarvan de vergoeding te vorderen.

10. Indien ENERGIE+ een verplaatsing maakt naar de klant in het kader van de Overeenkomst (levering van goederen, levering van diensten, uitvoering van werken, etc.) en ENERGIE+  – om redenen die vreemd zijn aan ENERGIE+ of te wijten zijn aan de klant en/of (onbekende) derden – onverricht ter zake dient terug te keren, zal een vergoeding worden aangerekend aan de klant van forfaitair 500 EUR en dit onverminderd de eventuele winstderving die gepaard gaat met deze nutteloze verplaatsing. III. Levering, kosten, overgang van het risico

1. De leveringen van goederen die rechtstreeks aangekocht worden bij ENERGIE+ gebeuren op risico en op kosten van de klant. Wanneer klanten zelf hun Order ophalen gaat het risico op de klant over van zodra de goederen het magazijn van ENERGIE+ verlaten. ENERGIE+ is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies tijdens het transport.  Indien niets anders is overeengekomen, beslist ENERGIE+ over de aard van de verpakking en van de verzending. 

2. Indien de verzending van een Order vertraging oploopt door omstandigheden waarvoor ENERGIE+ niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico over op de klant vanaf de dag dat deze op de hoogte is van het feit dat de goederen verzendklaar zijn. 

3. De levering omvat uitsluitend hetgeen gespecifieerd is in de schriftelijke Orderbevestiging. In het kader van deze Overeenkomst zal “levering” hetzij de levering van goederen en/of diensten of de uitvoering van werken omvatten.

Alle vergunningen, toelatingen, verplichtingen, door de overheid opgelegd, voor de levering, zijn voor rekening van de klant, die hiervoor als enige verantwoordelijk is.
IV. Betalingsvoorwaarden en gevolgen bij niet-naleving, verrekening

1. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van ENERGIE+ contant betaalbaar bij toezending of afgifte van de factuur of gelijkwaardige vordering, uiterlijk op de vervaldatum van de factuur, of bij gebreke daaraan uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum/datum van een gelijkwaardige vordering, en dit op de zetel van ENERGIE+, tenzij andersluidende, schriftelijke afspraken. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt, van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling, een conventionele intrest van 10% aangerekend, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als verlopen, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 120,00 EUR. ENERGIE+ is tevens gerechtigd op een forfaitaire aanmaningskost van 15,00 EUR per verzonden aanmaning in geval van niet-tijdige betaling door de klant. 

2. Bij niet-tijdige betaling van een factuur door de klant zullen andere, nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

3. Bij niet-betaling door de klant op de vervaldag om welke reden ook van een factuur of gelijkwaardige vordering van ENERGIE+, behoudt ENERGIE+ zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende of nog uit te voeren Orders te schorsen, tot de volledige en correcte betaling van alle uitstaande rekeningen, daar inbegrepen de forfaitaire schadevergoeding, conventionele intresten en de forfaitaire aanmaningskosten, zoals omschreven in punten IV.1., en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist door de klant.

4. Alle goederen blijven eigendom van ENERGIE+ tot de volledige betaling van de desbetreffende facturen, desgevallend verhoogd met intresten en kosten.  ENERGIE+ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de goederen, die haar eigendom zijn gebleven, bij gebreke aan tijdige betaling terug te halen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5. De klant kan de vorderingen van ENERGIE+ enkel met door ENERGIE+ schriftelijk erkende en rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen verrekenen. 

6. Indien schriftelijke, bijzondere voorwaarden aan de klant toelaten de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en de forfaitaire schadevergoeding.  Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening en in geval van faillissement en in geval van betrokkenheid in welke insolvabiliteitsprocedure ook.

7. Elk protest van een factuur van ENERGIE+ dient, op straffe van verval ten laatste 8 kalenderdagen na de factuurdatum van de kwestieuze factuur schriftelijk te worden meegedeeld aan ENERGIE+.  Het schriftelijk protest, dat op straffe van verval uitsluitend bij aangetekende zending dient te worden verzonden, bevat op straffe van verval steeds datum, nummer en bedrag van de kwestieuze factuur en dient uitdrukkelijk, gedetailleerd en limitatief de redenen van het protest op te geven.  Bij gebreke aan zulk tijdig, aangetekend, en schriftelijk protest zullen de eventuele protesten van de klant niet meer aanvaard worden, en zal klant zich evenmin kunnen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering.

8. Het is de klant hoe dan ook niet toegestaan om betalingen in te houden die niet in verhouding staan tot de nog uit te voeren werkzaamheden en/of herstellingen.V. Leveringstermijnen, retourzendingen, aansprakelijkheidsregeling hierover

1. De leveringstermijn vangt aan nadat alle details over de uitvoering van de Overeenkomst verduidelijkt zijn. De ontvangst van de levering van, betaling van facturen aan ENERGIE+ impliceren steeds dat  zulk kennis en akkoord tot stand is gekomen met betrekking tot de Overeenkomst.

2. Het naleven van de leveringstermijn veronderstelt dat de klant zijn contractuele verplichtingen naleeft, in het bijzonder de overeengekomen prijs en de betalingsvoorwaarden.

3. Leveringstijden, naar best weten meegedeeld, zijn slechts bij benadering en kunnen van de daadwerkelijke levertijden afwijken.  ENERGIE+ verbindt zich er toe alle redelijke maatregelen te nemen om de bestelde goederen en/of diensten en/of werken tijdig te leveren, doch deze verbintenis is slechts een inspanningsverbintenis.

4. ENERGIE+ behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten.

5. Een vertraging in de levering om redenen buiten de wil van ENERGIE+ kan in geen geval aanleiding geven tot de annulering van het Order, tot enige schadevergoeding van welke aard ook, of tot weigering van de goederen en/of diensten en/of werken bij levering.

6. Omstandigheden die de veiligheid van de aangestelden, onderaannemers of aannemers van ENERGIE+ in gevaar kunnen brengen, o.a., doch niet gelimiteerd tot slechte weersomstandigheden in geval van dakwerken, zullen, ook wanneer de levering reeds is aangevat, van rechtswege tot gevolg hebben dat de levering op een later tijdstip zal plaatsvinden, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding is verschuldigd aan de klant.

7. Indien een levering niet tijdig plaatsvindt om redenen waarvoor ENERGIE+ rechtstreeks verantwoordelijk is, en ENERGIE+ bij schriftelijk akkoord bevestigt om op vraag van de klant af te zien van de levering, heeft de klant enkel recht op teruggave van de reeds door hem betaalde prijs voor de niet-geleverde goederen en/of diensten en/of werken, zonder intrest of andere vergoeding van welke aard ook. Tenzij de levering van de gehele order wordt geannuleerd, blijven alle reeds gemaakte administratieve en logistieke kosten verschuldigd.

8. Indien de klant een levering van correct en onbeschadigd geleverde goederen en/of diensten en/of werken om welke reden ook niet aanvaardt, kan verdere uitvoering van de Overeenkomst geweigerd worden door ENERGIE+. In dat geval zal een forfaitaire schadevergoeding van minstens 30% van de waarde van de correct en onbeschadigd geleverde, doch niet aanvaarde goederen en/of diensten en/of werken, verschuldigd zijn door de klant naast alle eventuele kosten voortvloeiend uit de annulatie en  onverminderd de mogelijkheid voor ENERGIE+ om bewijs te leveren van de werkelijke schade en daarvan de vergoeding te vorderen.

9. Goederen terugzenden of bestellingen annuleren kan enkel na schriftelijk akkoord van ENERGIE+.  Het akkoord van ENERGIE+ voor de terugzending geldt in geen geval als enige nadelige erkentenis. 

10. Voor elke retourzending van goederen of annulering van een bestelling in de zin van punt V.9. van deze algemene voorwaarden  wordt van de creditnota minstens 10% van de nettowaarde van de goederen afgehouden voor administratiekosten.  Alle kosten ten gevolge van de terugzending of annulering zijn ten laste van de klant. 

11. ENERGIE+ heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert buiten de controle van ENERGIE+ ligt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ENERGIE+ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ENERGIE+ niet mogelijk is en langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
VI. Klachten en aansprakelijkheidsregeling

1. Bij de levering tekent de klant de leveringsbon af voor ontvangst.  Zichtbare beschadigingen en/of gebreken moeten op de leveringsbon worden vermeld.  Later worden daaromtrent geen klachten meer aanvaard.  Door ondertekening van de leveringsbon bevestigt de klant de goederen, diensten en/of werken in de overeengekomen staat te hebben ontvangen.

2. Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten en/of werken moeten door de klant ENERGIE+ op straffe van verval uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst der goederen en/of diensten en/of werken uitsluitend per aangetekend schrijven worden overgemaakt.  Dit schrijven moet een duidelijke, gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.  Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de volledige goedkeuring ervan.

3. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontdekking te worden meegedeeld aan ENERGIE+ uitsluitend bij aangetekend schrijven. Dit schrijven moet een duidelijke, gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de beweerde gebreken. 

4. Klachten betreffende het gebrek aan overeenstemming van de geleverde goederen moeten door de klant- consument ENERGIE+ op straffe van verval uiterlijk binnen de 2 maanden na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming van de goederen uitsluitend per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit schrijven moet een duidelijke, gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.  Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de volledige goedkeuring ervan.

5. Er kan geen aansprakelijkheid worden weerhouden in hoofde van ENERGIE+ zowel voor zichtbare als voor de verborgen gebreken indien de vervaltermijnen zoals boven vermeld in punten VII.2., VII.3. en VII.4. zijn verstreken zonder ontvangst door ENERGIE+ van de aangetekende schrijvens met de duidelijke, gedetailleerde en limitatieve opgave van de beweerde gebreken.

6. Klachten zullen slechts worden weerhouden, alvorens integrale betaling van de prijs, met inbegrip van het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft.  De toepassing van de exceptie van niet-uitvoering door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Bij plaatselijke en/of gedeelde werken en/of herstellingen in een bestaande woning, werf, of installatie, kan ENERGIE+ enkel aansprakelijk gesteld worden voor fouten of gebreken in de werken en/of herstellingen, waarvan uit de hiervoor gesloten Overeenkomst, dan wel minstens uit enig ander uitdrukkelijke en schriftelijke erkenning komt vast te staan dat deze door ENERGIE+ zijn uitgevoerd.

8. Schade veroorzaakt aan muren, vloeren, goederen of installatie, noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, o.a., doch niet gelimiteerd tot het uitbreken of herstel van oude leidingen, kunnen nooit verhaald worden op ENERGIE+, tenzij ENERGIE+ zich hiertoe schriftelijk heeft verbonden voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst.

9. Bij gegronde klachten zullen de geleverde goederen en/of diensten en/of werken kosteloos hersteld of vervangen worden, naar oordeel van ENERGIE+, zonder dat ENERGIE+ daarenboven bijkomend tot schadevergoeding van welke aard dan ook kan worden gehouden.

10. ENERGIE+ kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor zover de klant bewijst dat ENERGIE+ een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan, in geval van opzet, of indien ENERGIE+ een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.  De aansprakelijkheid van ENERGIE+ is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant daadwerkelijk en bewezen heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.  In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ENERGIE+ beperkt tot het bedrag van de dekking door de hiervoor afgesloten verzekering.

11. ENERGIE+ is niet aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit uit de niet-naleving van de Overeenkomst door de klant, noch is ENERGIE+ aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze werd veroorzaakt door een fout of nalatigheid. 

12. ENERGIE+ is niet aansprakelijk voor gebreken aan de door haar geleverde goederen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de producent, zoals voorzien door de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. De klant dient voor deze gebreken de producent rechtstreeks aan te spreken.

13. Behalve de hiervoor geregelde aanspraken in geval van vertraging en gebreken kan ENERGIE+ niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij de schade het gevolg is van opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid door ENERGIE+ en/of door de wettelijke vertegenwoordiger of agent van ENERGIE+, die als zodanig uitdrukkelijk werd erkend door ENERGIE+. 

14. Door aanvaarding van de Overeenkomst, zoals omschreven in punt I.1.,  bevestigt de klant uitdrukkelijk de gebruiksaanwijzing voor het onderhoud, desgevallend installatie en gebruik van alle geleverde goederen en/of werken te hebben ontvangen en begrepen. VII. Garantie

1. De door ENERGIE+ gegeven garantie wordt uitsluitend verstrekt aan klanten die ‘consument’ (en geen ‘onderneming’ zijn) in de zin van het Wetboek Economisch Recht. Deze garantie is beperkt tot de wettelijke garantie zoals bepaald in Afdeling IV.,  artikel 1649bis t.e.m. 1649octies (Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten) van het burgerlijk wetboek, tenzij in geval van een aparte onderhoudscontract, voor de duur van dat contract.

2. De inroeping van de garantieverplichtingen van ENERGIE+ kan enkel geschieden bij aangetekende zending, die uitdrukkelijk, gedetailleerd en limitatief de redenen van de inroeping van de garantie uiteenzet.

3. Onverminderd de wettelijke garantierechten, vervalt elke door ENERGIE+ (bijkomend) gegeven garantie, indien de klant en/of een derde, al dan niet in opdracht van de klant, werken heeft uitgevoerd aan de door ENERGIE+ geleverde en/of geïnstalleerde goederen en/of aan de door ENERGIE+ uitgevoerde werken.

4. Alle verplichtingen uit hoofde van wettelijke en/of conventionele garantieverplichtingen van ENERGIE+, zullen binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd na ontvangst van de aangetekende zending, zoals omschreven in punt VII.2. van huidige algemene voorwaarden.  In geen geval zal de klant recht hebben op enige schadevergoeding of ontbinding voor een beweerde niet-tijdige nakoming van de garantieverplichtingen door ENERGIE+.VIII. Volledige overeenkomst, reconversie, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

1. Deze Overeenkomst houdt het volledige akkoord in tussen de Partijen en vervangt alle vorige akkoorden en overeenkomsten in verband met het voorwerp waarop ze betrekking heeft, zowel schriftelijke als mondelinge.

2. De gebeurlijke nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst geeft geen aanleiding tot ontbinding van de volledige Overeenkomst. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen de partijen in de mate van het mogelijke, volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de Overeenkomst.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout. In het bijzonder is het Vredegerecht van het kanton te Hoogstraten bevoegd voor alle materies waarvoor de Vrederechter bevoegd is. De toepassing van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten. 
IX. Bijzondere bedingen

1. Deze bijzondere bedingen gelden enkel ten opzichte van klanten voor wie de geleverde goederen of diensten geen verband houden met de uitbating van een onderneming of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit. 

2. Artikel V lid 3 wordt vervangen door volgende tekst: “ENERGIE+ BV verbindt zich ertoe de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden.”

3. Artikel 5 wordt aangevuld door volgende tekst: “In geval van niet-naleving door Energie+ van haar verbintenissen, heeft de klant recht op een vergoeding, dit overeenkomstig de regels van gemeen recht. Hij is eveneens gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.”

4. De overeenkomst aanvullen met een artikel “VIII. Gegevensverwerking” dat stelt:

“1. De klant verklaart zich akkoord dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens door ENERGIE+ zullen worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ENERGIE+ aangeboden goederen en/of diensten en/of werken in de contractuele relatie tussen ENERGIE+ en de klant. De klant kan hierbij steeds kosteloos om schrapping, mededeling en /of verbetering van zijn gegevens vragen.

Voor zover er persoonsgegevens door ENERGIE+ worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ENERGIE+ zal technische en organisatorische treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.”Contact

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan je steeds contact met ons opnemen via info@energieplusbv.be.

Kunnen wij je helpen met een project?

We komen graag ter plaatse om samen alle mogelijkheden te bespreken.
Bel ons op  +32 (0)496 254 254  en maak meteen een afspraak!
Een offerte is altijd vrijblijvend.