Arm gas wordt rijk gas

Hoe zit het met uw toestel?

Wanneer zal de omschakeling plaatsvinden?

In België waren er in 2017 ongeveer 1,6 miljoen gasgebruikers betrokken. Dit grote aantal maakte het noodzakelijk om de omschakeling te spreiden in de tijd. Daarom begon de omschakeling in 2018 en zal ze doorlopen tot in 2024. Elk jaar wordt in meerdere gemeenten de omschakeling doorgevoerd, in de zomer, wanneer het verbruik lager is. Hiervoor werd een indicatief tijdschema opgesteld. U zal zelf rechtstreeks door de netbeheerder hiervan verwittigd worden.

 

Hoe is de kalender voor de omschakeling opgesteld?

De kalender voor de omschakeling werd opgesteld op basis van het gasverbruik en de bestaande gasinfrastructuur. Daarbij werd rekening gehouden met de bevoorradingszekerheid van alle gasgebruikers en de optimalisatie van de kosten. 

De volgende elementen hebben meegespeeld in het opstellen van de kalender:

·        de omschakeling van zuid naar noord, richting Nederlandse grens;

·        de organisatie en de mogelijkheden van het netwerk voor het gastransport;

·        het hergebruik van bestaande leidingen, waar mogelijk;

·        de optimalisatie van de bij de consumenten uit te voeren werken.

Dit betekent concreet dat consumenten opgedeeld worden in groepen. Alle gasgebruikers binnen een groep worden telkens tegelijk voorbereid op de omschakeling. Ze schakelen op dezelfde dag over van arm naar rijk gas. Ze worden op de hoogte gebracht via de netbeheerder.

 

Waarom is het tijdschema indicatief? Kan het dan nog veranderen?

Het huidige tijdschema is in theorie definitief. We spreken echter liever van een indicatief tijdschema omdat het nog gewijzigd kan worden door onverwachte gebeurtenissen zoals technische redenen of als de Nederlandse overheid nieuwe beslissingen zou nemen of zelfs omwille van externe factoren (zoals de coronacrisis).

 

Welke gemeenten/provincies moeten omgeschakeld worden?

1,6 miljoen particulieren en bedrijven uit Brussel en uit de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen, die op dit moment Nederlands gas verbruiken, zullen overschakelen naar rijk gas. 

Het gaat om heel wat gebruikers, daarom moet de omschakeling naar rijk gas gespreid worden in de tijd. De omschakeling begon in 2018 en duurt tot 2024. Elk jaar wordt een aantal gemeenten omgeschakeld, in de zomer, wanneer het gasverbruik lager is. Hiervoor bestaat een indicatief tijdschema.

 

Wat is het verschil tussen de distributienetbeheerder en de leverancier?

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de technische installaties die je van gas voorzien (de leidingen en kleppen tot en met je gasmeter). Hij is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en het beheer van de gasdistributienetten. Daarnaast staat hij ook in voor de distributie van gas naar de gebruikers die aangesloten zijn op het netwerk. Zijn verantwoordelijkheid stopt bij je gasmeter. Wie je distributienetbeheerder is, hangt af van waar je woont. 

De gasleverancier koopt op de markt grote hoeveelheden gas in bulk en verkoopt die door aan de gebruikers (particulieren en professionelen). De gasleverancier is verantwoordelijk voor de administratie en facturatie van het gas dat je verbruikt. Hij zal meer en meer rijk gas kopen ter vervanging van arm gas. Hij stelt je gasfactuur op, op basis van het verbruik dat gemeten wordt door je distributienetbeheerder. Je kunt je gasleverancier vrij kiezen.

 

Over welke gastoestellen gaat het?

Bij particulieren gaat het vooral over volgende gastoestellen: verwarmingsketels, grote en kleine boilers, fornuizen, kookplaten, grills, ovens,  convectoren en sierhaarden.

Bij bedrijven gaat het vooral over volgende gastoestellen:

·        verwarmingstoestellen: verwarmingsketels, heteluchtgeneratoren, luchtverhitters, infraroodstralers (helder en donker) en warmtepompen;

·        toestellen met warmtekrachtkoppeling (productie van warmte en elektriciteit);

·        boilers om water te verwarmen;

·        professionele kooktoestellen: kookplaten, friteuses, grilltoestellen, woktoestellen, braadovens, braadroosters en andere;

·        wasmachines/wastoestellen, droogkasten;

·        industriële thermische toepassingen.

 

Je moet al deze toestellen laten nakijken om er zeker van te zijn dat ze na de omschakeling correct en veilig zullen werken.

De omschakeling naar rijk gas gaat enkel over aardgas. We praten hier niet over gas in flessen (propaan of butaan), noch over gas voor voertuigen (CNG, LPG).

 

Wat houdt het nazicht van gastoestellen voor de omschakeling in?

Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus zodra je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier je hebben verwittigd. Je moet dit nazicht laten uitvoeren zodat je zeker bent dat je toestellen ook na de omschakeling veilig en correct zullen werken.

Het nazicht moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling. Als je dit nazicht tijdig aanvraagt, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel.

De bevoegde technicus kijkt de compatibiliteit van je gastoestellen met rijk gas na en regelt ze eventueel bij (in de mate van het mogelijke). Het is mogelijk dat er twee bijstellingen uitgevoerd dienen te worden: een tussentijdse bijregeling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling. Wanneer de ketel afgesteld dient te worden dient dit door de fabrikant zelf uitgevoerd te worden. De installateur kan hier niet voor instaan en kan enkel de goede werking confirmeren.

 

Wat moet ik doen indien ik ook omschakel?

Laat al je gastoestellen  nakijken door een bevoegd technicus vanaf het moment dat je op de hoogte wordt gebracht door je distributienetbeheerder en/of gasleverancier. Zo ben je zeker dat ze na de omschakeling nog correct en veilig zullen werken. Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel.

 

Waarom moet ik mijn gastoestellen laten nakijken? Wat gebeurt er als ik mijn gastoestellen niet laat nakijken?

Je toestellen niet laten nakijken kan een risico inhouden na de omschakeling. Je gastoestel zal dan misschien niet meer optimaal functioneren: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert, is duurder, slecht voor het milieu en in bepaalde omstandigheden kan je gezondheid en/of die van je medewerkers eronder lijden. Over veiligheid gesproken: denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.

Niet alle toestellen zijn geschikt om met rijk gas te werken, met name toestellen van voor 1978 en bepaalde buitenlandse toestellen.

Het is dus belangrijk om al je gastoestellen te laten nakijken door een bevoegd technicus. Die kan ook nakijken of aan alle voorwaarden voor een veilige werking voldaan is. Zo kun je op je twee oren slapen.

 

Ik wil niet omschakelen naar rijk gas. Kan dat?

Neen. Na de omschakeling zal er geen arm gas meer beschikbaar zijn in je straat. Alleen rijk gas zal nog beschikbaar zijn via het distributienetwerk.

 

Stoot rijk gas meer CO uit dan arm gas?

Neen, rijk gas en arm gas produceren dezelfde hoeveelheid CO, op voorwaarde dat je gastoestel correct afgesteld is. Dat is één van de redenen waarom je alle toestellen die op gas werken moet laten nakijken. 

Denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.

 

Wat kost het nazicht van mijn gastoestellen?

De kost van het nazicht en de eventuele bijstelling van je toestellen hangt af van het aantal en type toestellen dat je hebt en van de tarieven van je bevoegde technicus. Reken op een kostprijs tussen de €150 en € 250 voor uw huishoudelijke toestel, dit zonder te vervangen onderdelen .

Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je het laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. 

Zo vermijd je dat de technicus twee keer moet komen en je dus twee keer verplaatsingskosten moet betalen.

 

Is het mogelijk dat mijn toestel niet compatibel is met rijk gas en niet aangepast kan worden?

Ja, dat is mogelijk. 

Gastoestellen van en na 1978 zijn over het algemeen geschikt voor rijk gas maar moeten soms aangepast worden om correct en veilig te werken. 

Toestellen van voor 1978 zijn meestal niet geschikt en zullen dus waarschijnlijk moeten vervangen worden. Informeer u of er premies zijn voor de vervanging van gastoestellen. Dit kan per regio en per periode verschillen.

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast  aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

Laat al je toestellen sowieso nakijken door een bevoegd technicus. Zo ben je zeker dat ze na de omschakeling nog correct en veilig zullen werken.

 

Hoe kan ik zien of mijn toestel goed werkt op rijk gas? Kan ik zelf nakijken of mijn toestellen klaar zijn om te functioneren met rijk gas?

Neen, je kunt dat niet zelf nakijken ! Zelfs wanneer je toestel geschikt is voor rijk gas, kan het namelijk specifiek bijgeregeld zijn voor arm gas. Deze afstelling kan alleen achterhaald worden door de samenstelling van de uitlaatgassen te meten. Daarom moet de controle door een bevoegd technicus uitgevoerd worden. 

Als je toestel effectief bijgeregeld werd, moet het voor de omschakeling opnieuw afgesteld worden, voor je gezondheid, het milieu en de goede functionering van het toestel na de conversie. 

Laat sowieso al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus zodra je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier je hebben verwittigd. Zo ben je er zeker van dat ze na de omschakeling correct en veilig zullen werken.

 

Wat gebeurt er als mijn klanten hun gastoestellen niet laten nakijken?

 

Als de gastoestellen niet nagekeken worden, kan dat een risico inhouden na de omschakeling. De toestellen zullen dan misschien niet meer optimaal functioneren: ze kunnen meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert, is duurder, slecht voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers kan eronder lijden. 

Informeer je klanten hierover. 

Herinner hen er ook aan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden. Dat kun je nakijken.

Sommige gastoestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.

Toestellen die dateren van en na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken. 

Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten worden vervangen

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast  aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

Twijfel je aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem contact op met gas.be of de fabrikant van het toestel. Neem ook een kijkje op de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici, waar je meer informatie vindt.


Bron en meer informatie kan u terugvinden: https://www.gasverandert.be/nl